کلاسیک
۱۴
اردیبهشت

کورین سامسونگ

کورین سامسونگ – رنگ ها و طرح ها

در این بخش طرح ها و رنگ های کورین سامسونگ عرضه شده است. شما برای انتخاب صفحه کورین باید کد اعلام شده در زیر هر طرح را به ما اعلام نمایید.

لازم به ذکر است با کلیک بر روی هر تصویر، نمونه اجرا شده ی آن طرح باز شده تا شما بهتر بتوانید هر کدام از طرح ها را درک کنید و ببینید این محصول بر روی کانتر، کابینت و … به شکل اجرا خواهد شد.

 

Solid
Quasar White Pure white Bright White Pearl
Quasar White SQ019 Pure white SP016 Bright White BW010 Pearl SP011
Dazzling White Natural Ivory Serene
Dazzling White SD001 Natural SV041 Ivory SI040 Serene SS023
Iris Fog Mist Bliss
Iris SI056 Fog SF020 Mist SM022 Bliss SB022
Onyx Cool Mint Powder Blue
Onyx ON095 Blonde SB043 Cool Mint SC063 Powder Blue SP063
Placid Sunflower California Poppy Univers
Placid SP062 Sunflower SS042 California Poppy(N) SC052 Univers(N) SU053
Supreme :
Delphi VD111 Cloudbank VC118 Magnolia VM143 Natural Bridge VN144
Dawn VD126 Dandelion VD175 Pastoral VP177 Loam VL155
Ocean View VO171 Presto VP159

 

Tempest – در این گروه دانه های درشت و شکسته شده ی تیز بکار رفته که با توجه به شفافیت بسیار زیاد دانه ها ، عمق  صفحات قابل رویت میباشد.

PEAK Polar Meteor Horizon
Peak FP100 Polar FP111 Meteor FM111 Horizon FH114
Shell Rattan Genesis Caraway
Shell FS115 Rattan FR124 Genesis FG174 Caraway FC155
Coffee Bean Zenith Caviar Igneous
Coffee Bean FC158 Zenith FZ184 Caviar FC188 Igneous FI187
Gold leaf Shimmer Supernova Paprika
Gold Leaf FG196 Shimmer FR148 Supernova FS192 Paprika FP136

 

Metallic Yukon Metallic Beach Metallic Satingold Metallic Sleeksilver
Metallic Yukon EY510 Metallic Beach EB545 Metallic Satingold ES558 Metallic Sleeksilver ES581
Metallic Galaxy Metallic Cosmos
Metallic Galaxy EG595 Metallic Cosmos EC596

 

Quarry
Mosaic Dalmatian Quarry Oyster Quarry Starred Quarry Minette
Mosaic Dalmatian QD212 Quarry Oyster TO310 Quarry Starred QS287 Quarry Minette QM289
Mosaic Nimbus
Mosaic Nimbus Qn287

 

Pebble
Pebble Frost Pebble Ice Pebble Swan Pebble Coral
Pebble Frost PF812 Pebble Ice PI811 Pebble Swan PS813 Pebble Coral PC817
Pebble Lagoon Pebble Saratoga Pebble Chiffon Pebble Gold
Pebble Lagoon PL814 Pebble Saratoga PS820 Pebble Chiffon PC842 Pebble Gold PG840
Pebble Seastar Pebble Spinel Pebble Terrain Pebble Grey
Pebble Seastar PS843 Pebble Spinel PS854 Pebble Terrain PT857 Pebble Grey PG810
Pebble Aqua Pebble Blue
Pebble Ebony PE814 Pebble Aqua PA860 Pebble Blue PB870

 

Aspen
AG612 Aspen Snow Aspen Glow Aspen Stucco
Aspen Glacier AG612 Aspen Snow AS610 Aspen Glow AG636 Aspen Stucco AS644
Aspen Lily Aspen Fiesta Aspen Pepper Aspen Brown
Aspen Lily AL645 Aspen Fiesta AF611 Aspen Pepper AP640 Aspen Brown AB632
Aspen Mine Aspen Grey Aspen Sky Aspen Lava
Aspen Mine AM633 Aspen Grey AG620 Aspen Sky AS670 Aspen Lava AL650

 

Sanded
Sanded Icicle Sanded Birch Sanded Dover Sanded White Pepper
Sanded Icicle SI414 Sanded Birch SB412 Sanded Dover SD413 Sanded White Pepper WP410
SM421 Sanded Linen Sanded Cornhusk Sanded Sahara
Sanded Cream SM421 Sanded Linen SL443 Sanded Cornhusk SC443 Sanded Sahara SS440
Sanded Gold Dust Sanded Vermillion Sanded Papyrus Sanded Clay
Sanded Gold Dust SG441 Sanded Vermillion SV430 Sanded Papyrus SP474 Sanded Clay SC475
Sanded Mocha Sanded Grey Sanded Heron Sanded Tundra
Sanded Mocha SM453 Sanded Grey SG420 Sanded Heron SH428 Sanded Tundra ST482
Sanded Dark Nebula Sanded Onyx
Sanded Dark Nebula DN421 Sanded Onyx SO423

 

Recycled Series
Pebble Frost Aspen Snow Quarry Oyster
Pebble Frost PF812 Aspen Snow AS610 Quarry Oyster TO310 Sanded Cream SM421
Pebble Saratoga Sanded Sahara Sanded Gold Dust Pebble Gold
Pebble Saratoga PS820 Sanded Sahara SS440 Sanded Gold Dust SG441 Pebble Gold PG840
Pebble Seastar Aspen Brown Sanded Grey Pebble Grey
Pebble Seastar PS843 Aspen Brown AB632 Sanded Grey SG420 Pebble Grey PG810
Sanded Dark Nebula Sanded Onyx
Sanded Dark Nebula DN421 Sanded Onyx SO423 Pebble Ebony PE814